IVa. GEMEINSAMER AUSSCHUSS
合同委員会
THE JOINT COMMITTEE

Art. 53a
Zusammensetzung, Geschäftsordnung, Informationsrecht
構成、議事規則、調査権
Composition, rules of procedure